استراتژی های باینری آپشن

سطوح روند

چگونه با استفاده از سیگنال های پرایس اکشن روی این سطوح حمایت و مقاومت ترید کنیم؟

اثر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو بچه فیلماهی پرورشی(Huso huso) تغذیه شده با سطوح بالای مس

تاثیر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو ( Oxidative stress ) بچه فیلماهی پرورشی ( Huso huso ) تغذیه شده با سطوح بالای مس بررسی گردید. بچه ماهیان با متوسط ( ± انحراف معیار) وزن 69 / 0 ± 39 / 13 گرم به مدت 12 هفته با جیره‌های محتوی مقادیر مختلف سلنیوم شامل: سطوح پایین (صفر میلی‌گرم سلنیوم در کیلوگرم جیره HCuLSe )، به میزان کافی (11 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره HCuNSe ) و پنج برابر حد کفایت ( 5 5 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره HCuHSe ) هر یک حاوی سه برابر حد بهینه مس (30 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) و جیره شاهد محتوی مقادیر کافی سلنیوم (11 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) و مس (10میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) در شرایط یکسان پرورشی تغذیه شدند. درصد افزایش وزن، شاخص رشد ویژه سطوح روند و ضریب چاقی ماهیان تغذیه شده با HCuHSe بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود . غلظت مس سطوح روند و سلنیوم کبد با افزایش مقادیر مس و سلنیوم جیره رابطه مستقیم داشت، بطوریکه بالاترین غلظت این عناصر در کبد ماهیان تغذیه شده با جیره HCuHSe مشا هده شد. همچنین بالاترین و کمترین مقادیر متوسط (TBARS) Thiobarbiturice acid reactive substances و پراکسیداز گلوتاتیون ( Glutathione peroxidase activity ) در ماهیان تغذیه شده با HCuHSe ملاحظه گردید. فعالیت توتال ایمونوگلوبین و لایزیوزیم پلاسما ماهیان تغذیه شده با NCuNSe در بالاترین سطح بود و بدنبال آن ماهیان تغذیه شده تیمار HCuNSe قرار داشت، بطوریکه پایین‌ترین مقادیر آن در ماهیان تغذیه شده با جیره HCuHSe ثبت گردید. این نتایج دلالت بر این نکته دارند که سطوح مناسب مس و سلنیوم اضافه شده به جیره موجب کاهش استرس و بهبود پاسخ‌های ایمنی در ماهی می‌گردد. برعکس جذب بالای مس و سلنیوم موجب تحریک استرس و کاهش پاسخ‌های ایمنی در تحقیق حاضر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of dietary selenium on the oxidative stress of beluga, Huso huso, fed high copper

نویسندگان [English]

  • M. Mohseni
  • A.M. Sotudeh

The effects سطوح روند of dietary selenium (Se) were investigated on the oxidative stress of beluga,
Huso huso, fed high dietary copper (Cu). The basal diet with سطوح روند high Cu (50mg Cu/kg) was
supplemented with low (0mg Se/kg, HCuLSe), adequate (11mg Se/kg, HCuNSe) and 5× سطوح روند
adequate (55mg Se/kg, HCuHSe) of Seandfed to fish with initial body mean (±SD) weight
14.96 ± 1.39g for 12 weeks. Basal diets containing adequate Se (11mg Se/kg) سطوح روند and adequate
Cu (10mg Cu/kg) were سطوح روند used as controls (NCuNSe). Weight gain, specific growth rate and
condition factor سطوح روند for fish fed the HCuHSe diet was significantly lower than fish that fed the
other diets. Se and Cu content was positively correlated with dietary Se and Cu
concentrations. Hepatic Se concentration was higher in fish fed the HCuHSe diet than fish
that fed other diets. Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) were significantly
lower. Whereas, Glutathione peroxidase activity activities were significantly higher in liver
tissue of fish fed HCuHSediet than those fish fed other diets. Plasma total immunoglobulin
concentration and lysozyme activity were higherin fish fed the NCuNSe diet, followed by fish
fed the HCuNSe diet, and were lower in fish fed the HCuHSe diet. The results indicated that
optimum levels of Cu and Se ingestion induced an oxidative stress in beluga and improved
their immune response. High dietary Se (5×adequate) supplementation reduced the oxidative
stress and depressed the immune response of the fish.
*Corresponding author

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا